Krever trygghet for omsorg

Pensjonistforbundet krever tverrpolitisk handling for å møte utfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er nødvendig å ta nye virkemidler i bruk. Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8. til 11. juni 2015, krever at regjeringen garanterer for en trygg alderdom for alle landets pensjonister.

Alle bør ha rett til en verdig og trygg alderdom, uavhengig av kommuneøkonomi eller geografi. Derfor må kommunene få øremerkede midler til drift av sykehjem. En verdig eldreomsorg innebærer at den eldre selv bestemmer hvordan omsorgen skal være.

Kommunene må sikre tilstrekkelig kapasitet av omsorgsboliger og sykehjemsplasser for å møte innbyggernes behov. Institusjoner for eldre skal ha brukerutvalg.

Hjemmebaserte tjenester må gis i tilstrekkelig grad av kvalifisert personell. Stoppeklokker og skjemaer må byttes ut med de eldres behov. Kvaliteten i hjemmebaserte tjenester må være høy, og det må kreves vandelsattest fra alle som jobber i eldreomsorgen.

0 resultater