Nedbyggingen av eldreomsorgen i perioden fra 2009 til 2019 skjer ved at det i budsjettene ikke kompenseres for veksten  i antall eldre. Veksten i antall eldre over 80 år er i denne perioden på 63%.

Har de politiske partiene mistet kontakten med virkeligheten?

Leserinnlegg i Varingen onsdag 18. mars 2015 fra styret i Søndre Nittedal Pensjonistforening.

Hjemmesykepleien og sykehjemmene på Skytta og Døli står sterkt hos befolkningen i Nittedal. Det å bli møtt med medmenneskelighet, og personalets innsats er det som sterkest blir fremhevet. Vi ser at det ikke er en selvfølge at det skal fortsette slik. Det er åpenbart at synet på de eldre og de som trenger omsorg er i ferd med å endre seg i negativ retning.

 

Et tilfelle av omsorgssvikt er ett tilfelle for mye. Skrøpelige eldre og de mest syke er ikke i stand til å si ifra om uverdige forhold. De pårørende kvier seg for å si i fra. De ansatte er redd for å skade egen arbeidsplass og for å bli beskylt for å være illojale. De som har mistet sine nærmeste på en uverdig måte vil i de færreste tilfelle stå fram og fortelle om hva som har skjedd. Utviklingen må snus og det må bli mulig med mer åpenhet.

 

Pengene som fulgte med Samhandlingsreformen, dekket ikke kostnadene for de nødvendige styrkingene av tjenestene i kommunene. Nedbyggingen av eldreomsorgen i Nittedal startet i 2009 og ble videreført parallelt med innføringen av Samhandlingsreformen fra 1.1.2012. I den neste fireårsperioden fram til 2019, videreføres innstrammingene. Nedbyggingen skjer ved at det i budsjettene ikke kompenserer for veksten i antall eldre. Nedbyggingen er stor.

Antall eldre over 80 år vokser fra 473 personer i 2009 til 775 personer i 2020, en økning på 63 %. Selv om det relativt sett blir færre fysisk hjelpetrengende over 80 år, blir dette trolig oppveid av at antall med demens øker med økende levealder. Det er ikke mulig å effektivisere eller spare seg vekk fra disse utfordringene

 

Eldreomsorg koster, men kommunen har skatteinntekter og mottar statlige overføringer. Disse overføringene øker i takt med økningen av antall eldre i kommunen. Disse inntektene, sammen med egenbetalingen fra pasientene skulle dekke kostnadene for eldreomsorgen. Noe har sviktet i Nittedal og innsparingene har gått for langt. Har ikke våre kommunepolitikere lenger kontakt med den virkeligheten som utvikler seg?

 

0 resultater