Mangel på sykehjemsplasser og serviceleiligheter gir utrygghet

Åpent brev til de politiske partiene i Nittedal og leserbrev i Varingen 26.11.2014 fra styret i Søndre Nittedal Pensjonistforening.

Hjemmetjenesten i Nittedal gjør en stor innsats og blir høyt verdsatt, men sliter med kapasiteten.  Mangel på sykehjemsplasser vil i tillegg øke belastningen på hjemmesykepleien fremover. Serviceleilighetene på Skytta, og muligheten for å få serviceleilighet, har for mange vært en trygghet, men terskelen for å få tildelt leilighet heves.

Antall eldre over 80 år har en vekst i perioden fra 2009 til 2020 på 63 %, med en øking fra 473 til 775 personer. Det er ikke blitt bygget flere sykehjemsplasser, serviceleiligheter eller fremskaffet flere dagsenterplasser fram til i dag. Matutkjøringen ble fjernet i 2011 og Skytta er arealmessig under sterkt press. Oppbygging av kompetanse og forbedringer innen demensomsorgen er viktig, men erstatter ikke manglende investeringer.

Hva er rådmannens svar på disse utfordringene i det fremlagte Budsjett 2015-2018? På tross av eiendomsskatt fra 2015 er det ikke midler for bygging av sykehjemsplasser utover 12 plasser på Døli, eller midler for å bygge flere serviceleiligheter. De 12 sykehjemsplassene spises opp av behovsveksten i 2014 og 2015. Budsjettet for hjemmetjenesten viser en nedgang for årene 2016, 2017 og 2018.

Pasienter og kostnader forsvinner ikke, selv om disse ikke blir synliggjort i budsjettet. Økingen i antall eldre forsterkes ytterligere etter 2020, og det må uansett bygges sykehjemsplasser før dette. Hvorfor investeres det ikke tidligere, slik at det kan tas hensyn til de som trenger sykehjemsplass i perioden fram til 2020? Dette haster da erfaringer fra bygging av sykehjemsplasser andre steder tilsier at det tar minst 2-5 år å bygge/ta i bruk nye sykehjemsplasser etter politisk vedtak.

Rådmannens budsjettforslag for 2015-18 medfører en betydelig svekket eldreomsorg. Vil de politiske partiene bruke den muligheten de har til å rette opp budsjettet i kommunestyremøtet 15. desember?

0 resultater