Omsorg, trygd og sosial.

Her finner du informasjon om bl.a. avlastning, dagtilbud, boliger, hjemmetjeneste, sykehjem, eldresenter, trygghetsalarm og hvem du skal kontakte hvis du har behov for omsorgs- og sosiale tjenester.
Kontaktpersonene nedenfor bidrar med veiledning, undervisning, rådgivning og kunnskapsformidling til pasienter, pårørende og kollegaer. Alle kan ta direkte kontakt.

 

Kontaktpersoner
Kreftsykepleier har kompetanse innenfor kreftomsorg og lindrende behandling.

Kreftsykepleier Mona Lyngdal
Tlf. 66 81 55 24 / 917 85 774
E-post: Mona Lyngdal

Kreftsykepleier Nina Reitan
Tlf. 66 81 55 24 / 932 99 070
E-post: Nina Reitan

Demenskoordinator har kompetanse innenfor demensomsorg og alderspsykiatri.
Demenskoordinator Heidi Borgen Larsen

Tlf. 66 81 55 25 / 922 79 792
E-post: Heidi Borgen Larsen

Seniorkontakten arbeider med å fremme livskvalitet og helse. Hun arbeider også med å forebygge sykdom og skade hos hjemmeboende eldre, som ikke har regelmessig kontakt med kommunen. 

Seniorkontakt Margrethe Otterholt Lillebø
Tlf. 66 81 55 26 / 465 03 285
E-post: Margrethe.Otterholt.Lillebo@oppegard.kommune.no

Aktuell informasjon
Forvaltningsloven/Forskrift om pasientjournal http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
Helse og omsorgstjenesteloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Helsenorge.no https://helsenorge.no/
NAV https://www.nav.no/Forsiden
Pasientrettighetsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
Plan for pleie, omsorg og rehabilitering http://www.oppegard.kommune.no/omsorg-trygd-og-sosial

Sist oppdatert 29. januar 2014

 

0 resultater